Basic infoPlayersStadium
 Information about players KuzBears
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Alexander Kokoshev 24 95 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ivan Urmantsev 25 139 20 21 1 2 0 8 0 0 0  
 Tobiáš Buzgo 32 198 20 55 19 4 14 10 0 0 0  
 Leonid Koshel 21 67 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leonid Treshkov 22 88 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Isak Hakala 21 189 20 53 5 10 15 2 0 0 0  
 Demeter Palaščák 30 219 20 24 3 4 2 10 0 0 0  
 Samuli Romanoff 24 191 22 0 0 0 0 0 621 55 91.1  
 Afanasiy Gonoshikhin 24 142 20 42 1 3 15 16 0 0 0  
 Manuel Cabria 29 236 20 51 1 14 16 6 0 0 0  
 Anatoliy Chembartsev 26 161 6 4 0 0 6 0 0 0 0  
 Lev Vargasov 24 145 17 25 0 1 2 0 0 0 0  
 Aaron Mercks 24 221 20 13 2 1 0 2 0 0 0  
 Leon Mikos 24 143 20 17 5 6 2 24 0 0 0  
 Ayrat Borovikovskiy 23 101 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viktor Slabchenko 23 124 4 6 0 1 -1 0 0 0 0  
 Pavel Sukhoparov 23 83 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Konstantin Tyulin 21 68 15 62 1 3 8 0 0 0 0  
 Igor Nagornov 25 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oleg Kaybyshev 26 102 4 0 0 0 -5 2 41 5 87.8  
 Petr Platunov 21 76 3 1 0 0 -5 0 0 0 0  
 Anton Balakin 25 90 23 12 1 2 -5 6 0 0 0  
 Valentin Duchovny 24 72 3 1 0 0 -5 0 0 0 0  
 Viktor Ryabyshkin 21 144 23 22 0 6 -4 2 0 0 0  
 Daniil Osin 26 90 3 4 0 0 -6 0 0 0 0  
 Alexey Kuzovkov 26 137 23 21 6 0 -4 10 0 0 0  
 Evdokim Zharikov 25 108 3 1 0 0 -6 0 0 0 0  
 Mikhail Bubnov 21 66 3 0 0 0 -5 4 0 0 0  
 Fedor Klenov 25 138 22 25 2 1 -4 2 0 0 0  
 Arkadiy Voynov 25 103 6 5 0 0 -2 4 0 0 0  
 Nikita Sadchikov 22 71 9 13 0 3 0 4 0 0 0  
 Egor Mozzhukhin 22 92 2 1 1 0 -5 0 0 0 0  
 Konstantin Argamakov 26 52 3 6 0 0 -6 0 0 0 0  
 Artur Grabovskiy 26 137 20 55 3 7 1 4 0 0 0  
 Anton Nikanorov 22 104 3 1 0 0 -6 6 0 0 0  
 David Zalygin 26 96 1 1 0 0 -2 0 0 0 0  
 Anton Pryakhin 21 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOP LEAGUES