Sign into the game
Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Russia
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Anton Kozodaev  20 236 1 0 0 0 0 16 1 93.7
 Alexander Tassov  20 228 1 3 0 0 -1 0 0 0
 Semen Bulanov  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fadey Baratev  20 220 1 0 0 0 0 0 0 0
 Ilya Perventsev  20 233 1 0 0 0 0 0 0 0
 Fedor Chidenov  20 226 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stanislav Zherekhov  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valentin Sharamygin  20 234 1 1 0 0 -1 0 0 0
 Valeriy Artyushkevich  20 243 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Dolgopolov (Zraneny 2)  20 234 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Slobodyan (Zraneny 5)  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stepan Kapustin  20 221 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrey Malyagin  20 232 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tihon Polkin  20 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rinat Lagodin  20 231 1 1 0 0 -1 0 0 0
 Pavel Kuropatkin  20 233 1 1 0 0 -1 0 0 0
 Oleg Klyagin  20 238 1 4 1 0 -1 0 0 0
 Arsen Zasetskiy  20 214 0 0 0 0 0 0 0 0
 Osip Baranskiy  20 233 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rinat Chahine  20 232 1 1 0 0 0 0 0 0
 Sergey Laryushin  20 233 1 4 0 1 0 0 0 0
 Alexey Prokhorychev  20 222 1 1 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Karamzin  20 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Onuchin  20 250 1 2 0 0 0 0 0 0
 Anton Dvornikov  20 233 1 5 0 1 0 0 0 0
 Maksim Likhosherstov  20 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 David Tanasyev  20 231 1 1 0 0 -1 0 0 0
 Nikita Lobashov  20 237 1 0 0 0 0 0 0 0
 Nikita Perkhurov  20 243 1 1 0 0 -1 0 0 0
 Viktor Ermilin  20 206 1 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Demidas  20 239 1 2 1 0 -1 0 0 0
 Maksim Rotmistrov  20 215 1 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Krivoshchap  20 243 1 1 0 1 -1 0 0 0
 Artem Svistulnik  20 236 1 0 0 0 0 13 2 84.6
 Vyacheslav Tsulygin  20 256 1 7 0 0 -1 0 0 0

BEST MANAGER