Informaţii primareJucătoriCalendar
JUCĂTORI - Echipa naţională Rusia
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- S-P G-P P-P
 Petr Kretov  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Nekhaev  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Samusenko  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Karabeynikov  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Obraztsov  19 176 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Zakaznikov  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexander Leshchinskiy  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sevastjan Basangin (Zraneny 2)  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Batkin  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Durnev  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bezzubtsev  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Gogol  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Protasyev  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitaliy Samygin  19 180 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evdokim Filipov  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Georgiy Marashov  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gennadiy Gavshin  19 175 0 0 0 0 0 0 0 0
 Boris Boltnev  19 215 0 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Telenchenko  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nazar Kirillovykh  19 214 0 0 0 0 0 0 0 0
 Emeljan Dolgorouki  19 187 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kapiton Khoroshikhin  19 179 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Volzhanin  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oleg Smirnov  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Apollonov  19 181 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladislav Kanskiy  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Rakhimyanov  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Anaksagorov  19 183 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Simakin  19 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rustam Donskoy  19 190 0 0 0 0 0 0 0 0
 Petr Okladnikov  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Lebedev  19 175 0 0 0 0 0 0 0 0

Misiuni Lume