Informaţii primareJucătoriCalendar
JUCĂTORI - Echipa naţională Rusia
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- S-P G-P P-P
 Petr Skrynnikov  20 226 2 0 0 0 0 0 0 0
 Filipp Karabeynikov  18 147 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Kartmazov  20 254 4 11 1 3 4 0 0 0
 Alexander Edemskiy  20 247 4 7 0 2 -1 0 0 0
 Anton Bragin  20 216 2 0 0 0 0 0 0 0
 Valeriy Raspopov  20 245 4 19 5 0 2 0 0 0
 Konstantin Strelavin  20 259 4 9 0 1 -1 0 0 0
 Sergey Saltychev  20 262 3 0 0 0 0 71 5 93
 Anatoliy Chupyrkin  20 243 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Bezzubtsev  18 147 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladimir Petritskiy  20 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Borislav Manankov  20 217 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sergey Shumilin  20 227 2 2 0 1 0 0 0 0
 Bogdan Dashin  20 235 4 5 0 0 -1 0 0 0
 Evdokim Filipov  18 149 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ivan Tishenin (Zraneny 6)  20 238 4 8 0 1 4 0 0 0
 Valeriy Ivanenkov  20 245 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evgeniy Burnashev  20 247 4 24 5 0 4 0 0 0
 Fedor Sazonov  20 222 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Kashitsyn  20 234 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Glazov  20 256 1 0 0 0 0 25 3 88
 Arkadiy Godun  20 261 4 8 0 5 7 0 0 0
 Vyacheslav Lopukhin  20 248 4 13 1 1 4 0 0 0
 Filipp Bautin  20 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Potap Leskin  20 233 3 7 2 0 3 0 0 0
 Grigoriy Kosmachev  20 245 3 9 1 1 1 0 0 0
 Timofey Safronov  20 236 4 6 2 2 7 0 0 0
 Valentin Anisimtsev  20 264 4 6 0 3 7 0 0 0
 Vladislav Kanskiy  18 154 0 0 0 0 0 0 0 0
 Stanislav Sivovolov (Zraneny 6)  20 237 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dmitriy Zhadanov  20 247 4 9 0 2 4 0 0 0
 Emeljan Petryagin  20 237 4 8 0 0 -1 0 0 0
 Rustam Donskoy  18 146 0 0 0 0 0 0 0 0
 Igor Nesterov  20 232 2 0 0 0 0 0 0 0
 Prohor Olevsky  20 231 4 8 0 2 7 0 0 0

CELE MAI BUNE LIGI